جلسات تحلیل سهم

جمعه‌های داغ بورسی

در جلسات تحلیل سهم سرآمد میتوانید 3 نماد بورسی را معرفی کنید تا توسط اساتید سرآمد تحلیل و بررسی شود.

پخش آنلاین

قسمتی کوتاه از جلسات

Play Video

فرم ثبت‌نام