انحصار مجوز تاسیس کارگزاری بورسی لغو شد

 انحصار مجوز تاسیس کارگزاری بورسی لغو شد با مصوبه هیات مقررات زدایی، سازمان بورس مکلف است تا تاریخ ۱۳۹۹.۵.۳۱ دستورالعمل جدیدی در خصوص مجوز تأسیس کارگزاری در بورس را تنظیم کند. باید برای همه متقاضیانی که دارای شرایط و اهلیت…