انحصار مجوز تاسیس کارگزاری بورسی لغو شد

 انحصار مجوز تاسیس کارگزاری بورسی لغو شد با مصوبه هیات مقررات زدایی، سازمان بورس مکلف است تا تاریخ ۱۳۹۹.۵.۳۱ دستورالعمل جدیدی در خصوص مجوز تأسیس کارگزاری در بورس را تنظیم کند. باید برای همه متقاضیانی که دارای شرایط و اهلیت…

 عرضه اولیه #آبادا

عرضه اولیه #آبادا

آگهی عرضه اولیه سهام شرکت #تولید_نیروی_برق_آبادان نماد: #آبادا  حداکثر میزان سهمیه هر فرد: 200 سهم  دامنه قیمت: 14700 تا 15500 ریال  زمان: چهارشنبه 1399/05/01 باروش بوک بیلدینگ